Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/upitrans/public_html/wp-content/plugins/envato-wordpress-toolkit-master/index.php on line 207

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/upitrans/public_html/wp-content/plugins/envato-wordpress-toolkit-master/index.php:207) in /home/upitrans/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_core.php on line 388
Tel: +90 212 438 38 18        Fax: +90 212 438 38 10       

KVKK AYDINLATMA METNİ

UPİ TRANS DIŞ TİCARET ANONİMŞİRKETİ ile kurulan her türlü ilişki kapsamında elde edilen Kişisel Veriler ile ticari faaliyet kapsamında alınan ürün ve hizmetlerdenyararlanan kişiler de dahil olmak üzere şirket ile ilişkili tüm kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta, işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla tüm kişisel verilerin anılan kanuna uygun olarak işlenmesi, saklanması ve imhası konusunda yasal sorumluluklarını titizlikle yerine getirmektedir.

1- Kişisel verilerinizin İşlenme Amacı:

Şirketimiz, kişisel verilerinizi;
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
o Personel özlük dosyalarının oluşturulması,
o Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ifası,
o Çalışanların sigorta süreçlerinin yürütülmesi,
o Çalışanların sağlık süreçlerinin takibi,
o Çalışanlara hizmet ilişkisi kapsamında telefon ve sair elektronik cihazların temin ve tahsisi işlemleri,
o İş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetimi,
o İnternet sistemlerinin ve elektronik posta hizmetlerinin kullanımının planlanması,
o Kurumsal iletişimin sağlanması,
o Mesleki eğitim, personel eğitimi, iş geliştirme ve oryantasyon programlarının planlanması ve uygulanması süreçleri,
o İşyeri ve iş güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların ve mesai programlarının takibi,
o Operasyonel işlemlerinin işleyişinin sağlanması,
o Şirketin yönetim vekarar organlarının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o İşin ifası, iş sözleşmelerinin ifası, satış, pazarlama ve muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve
o İşyeriyle ilgili hukuki süreçlerin yönetimi amacıyla işleyecektir.

Şirketimiz, sürdürdüğü ticari faaliyetler kapsamında; kişisel verileri, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi ve bağlı ofislerinde, şirketlere ait internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında, sözlü, yazılı, görsel ya da dijital olarak toplayabilir. Toplanan veriler, şirketin veya grup şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece muhafaza edilecek ve güncellenebilecektir.

2- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi.

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi şartlarına uygun olarak, çalışanların ve ilgili kişilerin beyanları, kişisel kartvizit veya CV’ler,teklif formları , internet siteleri, insan kaynakları sistemleri, başvuru formları, SGK ve vergi dairesi kayıtları,kapalı devre kamera sistemlerinden, ses kayıt cihazlarından, elektronik yazışmalar ve benzeri kanallardan, yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen hukuki sebeplerlesözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişiye tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla toplanmakta, hukuki ilişkinin veya ticari faaliyetin devamı süresince fiziki olarak ya da elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde muhafaza edilmekte işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği.

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler; insan kaynakları politikasının uygulanması , finansal işlemlerin yerine getirilmesi ve operasyonel işlemlerin yürütülmesi amacıyla; şirket ortaklarına, yasal olarak yetkili kılınan kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere, iş ortaklarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

4- Yurtdışına Veri Aktarımı:

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, KVKK‘nun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda, açık rıza temini suretiyle, yukarıda belirlenen şartlarda, şirketin meşru ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ticari faaliyetle sınırlı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği ilke ve kurallara uygun olarak yurtdışında yerleşik kişi ya şirketlere veri aktarımı yapılabilecektir.

5- Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre veri sahipleri;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına ilişkin şikayet ve taleplerini şirketimizin merkez adresine adresine kimliğini tevsik eden belge ile eldenveya noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun saptayacağı sair yöntemlerle bildirmesi halinde şirketimiz bu başvuruyu 30 gün içinde sonuçlandıracaktır.

6- Kişisel Verilerin Güncellenmesi:

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin doğru ve güncel olması gereklidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde meydana gelecek değişikliklerin makul bir süre içinde şirketimize bildirilmesi gereklidir.